กระทรวง อว. ลงนามความร่วมมือระหว่าง วว. วช. และมทร.ธัญบุรี

กระทรวง อว. ลงนามความร่วมมือระหว่าง วว. วช. และมทร.ธัญบุรี

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาต้นแบบบัณฑิตสมรรถนะสูงด้าน BCG Economy Model ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)

โดยศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า“กระทรวง อว. เป็นกระทรวงที่ทำงานได้ทันโลก ล่าสุด ได้จัดตั้งให้มีวิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือธัชวิทย์ ซึ่งมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยให้มาทำงานร่วมกัน เช่นการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ที่มีทั้ง วว. วช. และ มทร.ธัญบุรี เข้ามาร่วมมือกันผลิตและพัฒนาบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอก โดยนำวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมาพัฒนาต้นแบบบัณฑิตสมรรถนะสูงด้าน BCG Economy Model”

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนกกล่าวต่อว่า วว. เป็นสถาบันวิจัยที่มีเครื่องมือ วิทยาการที่ทันสมัย และทำงานด้านการวิจัยแบบ 100% ซึ่งปัจจุบันยังได้ร่วมงานกับภาคธุรกิจมากมาย ส่วน วช. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในทุกมิติ ที่สามารถตอบสนองนโยบายของกระทรวงได้เป็นอย่างดี

ด้าน มทร.ธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ซึ่งหลังจากนี้จะเป็นมหาวิทยาลัยที่ตระหนักถึงการทำงานและผลิตกำลังคนที่ตอบโจทย์ประเทศและสังคมมากขึ้น เรามีความเป็นเลิศทางวิชาการและต้องมีความเป็นเลิศในภาคปฏิบัติ โดยผลิตหลักสูตรใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ประเทศมากขึ้น

กระทรวง อว. ลงนามความร่วมมือระหว่าง วว. วช. และมทร.ธัญบุรี

“การปฏิบัติจะเก่งแค่ไหน อยู่ที่ว่าวิชาการเราดีแค่ไหน ตอนนี้ภาคการศึกษากับภาควิจัยต้องผนึกกำลังกัน เพราะทฤษฎีกับปฏิบัติต้องไปด้วยกัน ความร่วมมือในครั้งนี้คือการเห็นโอกาสในการทำงานร่วมกัน และต้องขยายความร่วมมือไปยังภาคเอกชนและต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน เพราะจะทำให้เราก้าวได้ยาวขึ้นและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน”

ขณะที่ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว.กล่าวเสริมว่า ทั้งสามหน่วยงานจะดำเนินการร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การสร้างบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ตรงกับความต้องการของประเทศ ทั้งในแง่วิชาการ อุดมศึกษา และผู้ใช้ประโยชน์เข้าด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของธัชวิทย์ที่เกิดขึ้นจากนโยบายของ รมว.อว. สำหรับความร่วมมือนี้มีระยะเวลาดำเนินงานร่วมกัน 5 ปี

โดย มทร.ธัญบุรี เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาและให้ความรู้ในวิชาที่มีความเกี่ยวข้องแก่นักศึกษา วว. เป็นผู้จัดหาบุคลากรที่จะเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะขั้นสูงแก่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก และ วช. เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินการมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงให้ตรงตามเป้าหมายการพัฒนาและยุทธศาสตร์ของประเทศ

จึงถือเป็นการผนึกกำลังของหน่วยงานในกระทรวง อว. เพื่อผลักดันให้เกิดการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงในด้าน BCG Economy Model ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ restaurantguidetoronto.com

แทงบอล

Releated